It's so fluffy I'm gonna die ;-) #streetart #knitting